ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

[ วันที่ประกาศ ]
[ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ]
25 Jul 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงผ่านโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 เพิ่มเติม)
20 Jul 2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ5/2)
29 Jun 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงผ่านโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560
27 Jun 2017
ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
24 Jun 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงผ่านโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560
21 Jun 2017
โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2560
19 Jun 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโดยวิธีรับตรงผ่านภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
18 Jun 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโดยวิธีรับตรงผ่านภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
18 Jun 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโดยวิธีรับตรงผ่านภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
   

นวัตกรรม รางวัล และผลงานวิจัย

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร สร้างนวัตกรรมใหม่ การค้นคว้าวิจัยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันในระดับตลาดโลกได้

ปรัชญาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ (VISION) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในเอเซีย

พันธกิจ (MiSSION) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

เรียนจบแล้ว ทำงานอะไร ?

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรมเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร กึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงมุ่งเน้นการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ การบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้     " ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชน ” อาทิ เช่น

 • เจ้าของธุรกิจ
 • นักวิจัยและนักพัฒนา
 • ผู้ควบคุมและวางแผนการผลิต
 • ผู้ควบคุมคุณภาพ
 • นักการตลาด
 • นักจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หรือศึกษาต่อได้หลากหลายสาขา
Image Description

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ

รวบรวมคำตอบ จากทุกคำถาม ??? การเรียน ทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียม การโอนย้ายสาขา

โครงการภาคพิเศษต่างกับโครงการปกติอย่างไร ?
ตอบ : โครงการภาคพิเศษใช้หลักสูตรและทีมอาจารย์ผู้สอนเหมือนกับหลักสูตรปกติ แต่เวลาเรียนต่างกัน โครงการภาคพิเศษอาจจะมีเรียนทั้งเช้า กลางวัน และช่วงเย็น ซึ่งบางวิชาอาจจะเลิก 20.00 น. และบางวิชามีการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ซึ่งจัดเป็นสาขาที่ขาดแคลนบุคลากร) ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศและกลุ่มอาเซียน
นิสิตที่จบจากโครงการภาคพิเศษจะได้โอกาสการจ้างงานเหมือนนิสิตโครงการปกติหรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตที่จบจากโครงการภาคพิเศษและโครงการปกติ ได้รับใบปริญญาเหมือนกัน ไม่ได้ระบุว่าจบจากโครงการใด และมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมเหมือนกัน ถ้านิสิตมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ (ที่ผ่านมามีนิสิตของโครงการพิเศษได้รับเกียรตินิยมทุกปี) ดังนั้นการได้งานจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของนิสิตแต่ละคน
นิสิตที่จบจากโครงการภาคพิเศษจะมีโอกาสเรียนต่อปริญญาโท และ เอก หรือไม่ ?
ตอบ : มีโอกาสเหมือนกับนิสิตจากโครงการปกติ โดยปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอก และมีโครงการเรียนร่วมกับต่างประเทศในสาขาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของนิสิตแต่ละคน
นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษจะมีโอกาสกู้ กยศ. หรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตมีสิทธิกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ โดยต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านเวปไซด์ www.studentloan.or.th เหมือนกับนิสิตจากโครงการปกติหลังจากได้รับ รหัสประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว
นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนมีสิทธิขอทุนการศึกษาประเภทต่างๆ หากนิสิตสนใจสมัครสามารถติดต่อที่กองกิจการนิสิต สำหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ มีสิทธิเพิ่มเติมในการขอรับทุนช่วยงานจากโครงการภาคพิเศษด้วย เมื่อนิสิตสอบผ่านปีที่ 1 และกำลังขึ้นชั้นปีที่ 2 และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป นิสิตสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่โครงการ ตามประกาศทุนการศึกษา จะเปิดรับสมัครในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี ยื่นใบสมัครที่โครงการภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้น 5
นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนที่มีผลการเรียนระดับ A (โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตั้งแต่ 15 หน่วยกิต) ซึ่งไม่ใช่วิชาฝึกงาน ไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพราะสอบตก หรือเรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว และต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในเทอมถัดไป เฉพาะส่วนของค่าหน่วยกิตเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ต้องชำระตามปกติ ( ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 41,700 บาท เป็นค่าหน่วยกิต 22,000 บาท ) สำหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ มีสิทธิมากขึ้น โดยโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยมของคณะ และระดับดีมากของแต่ละสาขาวิชา ทุกระดับชั้นปี
นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร แล้วอยากย้ายไปเรียนโครงการของคณะอื่นๆ ได้หรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่สามารถโอนย้ายไปเรียนโครงการอื่นๆได้
นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาหนึ่ง แล้วอยากย้ายไปเรียนสาขาอื่น ของโครงการภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(เช่น ได้สาขา A แล้วอยากย้ายไปเรียน สาขา C) ได้หรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชาได้ นิสิตควรศึกษาข้อมูลและหลักสูตรของแต่ละภาควิชาที่เว็บไซด์ www.agro.ku.ac.th ให้ดีก่อนการตัดสินใจเลือกสมัครสาขา ถ้านิสิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา สามารถติอต่ออาจารย์กรรมการ สาขาวิชาได้โดยตรง ดังนี้
 • สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ      ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ E-Mail: fagiams@ku.ac.th
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ      ผศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ E-Mail: suttipun.k@ku.ac.th
 • สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร      ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช E-Mail: pitiporn.r@ku.ac.th
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ E-Mail: fagikrl@ku.ac.th
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ      ดร.พรทิพย์ แซ่เบ๊ E-Mail : fagipts@ku.ac.th